Fatheroflove-thailand

พระเจ้าทรงเข้าต่อสู้ทำสงครามอย่างไร

โพสต์ พฤษภาคม 14, 2021 โดย Thanee Sarita ใน พระลักษณะ
796 มีคนดู

จากที่ได้ขัดเกลาและช่วยแปลหนังสือเล่มนี้ “พระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงอ่อนโยน” ถามว่าชื่นชอบบทไหนมากที่สุด ความจริง คือ มีความชอบในทุกบทเลย และรู้สึกปลื้มและได้รับพระพร ทุกบทสะท้อนให้เห็นถึงพระลักษณะที่สง่างามของพระเจ้าที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้นจากสิ่งที่ถูกบิดเบือนมุมมองที่ผิดจากมนุษย์ และช่วยให้ดิฉันสามารถเข้าใจได้มากขึ้นเช่นกันหากเทียบกับพระคัมภีร์ ว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักอย่างเดียวและไม่มีด้านที่รุนแรงดังที่กล่าวในหนังสือ

ดังนั้น จึงจะขอยกตัวอย่างสักบทหนึ่งที่ข้าพเจ้ามีความชื่นชอบเป็นพิเศษและเป็นหนึ่งในหนึ่งบทที่ทำให้รู้สึกถึงพระลักษณะของพระเจ้าจริง ๆ คือ บทที่ 14 เรื่อง พระเจ้าทรงต่อสู้ทำสงครามอย่างไร

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้คำอธิบายอย่างเรียบง่ายชัดเจนเลยว่า วิธีการที่พระเจ้าทรงต่อสู้หรือรบนั้นช่างแสนมหัศจรรย์และไม่เหมือนของใคร พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าแห่งความจริง ความรัก ความเมตตา และ การให้อภัย โดยปราศจากความชั่วร้ายทั้งปวง

พระองค์ทรงรักลูก ๆ ของพระองค์ทุกคนและข้าพเจ้าและอยากให้ทุกคนเป็นคนดีพร้อมที่อยู่ในทางของพระองค์ ทั้งการคิดและการกระทำเหมือนพระองค์

ดังนั้น จึงอยากให้ทุกคนได้เชิญชมกับการอ่านบทเรียนที่แสนสนุกนี้ไปพร้อมกันนะคะ ว่าพระเจ้าทรงชนะความชั่วร้ายทั้งปวงของมารได้อย่างไร และการต่อสู้ของพระองค์ทรงเป็นเช่นไร

"ไปอ่านกันเถอะ”

----------------------------------------------------------------------------------------------

14

พระเจ้าทรงเข้าต่อสู้ทำสงครามอย่างไร

พระเจ้าทรงเข้าต่อสู้กับความชั่วร้ายด้วยความจริง ความรัก ความเมตตา และ การให้อภัย

ผู้ที่ทำบาปก็มาจากมาร เพราะว่ามารก็ทำบาปตั้งแต่เริ่มแรก พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทำลายกิจการของมาร (1 ยอห์น 3:8)

ตั้งแต่เริ่มต้นของการกบฏ มารซาตานได้กล่าวหาพระเจ้า  และหลอกลวงมนุษย์ให้เข้าใจพระเจ้าอย่างผิดๆ พระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาทำลายกิจการงานของมารโดยทรงสำแดงให้โลกเห็นว่า ข้อกล่าวหาของมารที่มีต่อพระเจ้านั้นเป็นเรื่องเท็จทั้งปวง

ทำไมพวกท่านถึงไม่เข้าใจถ้อยคำที่เราพูด นี่เป็นเพราะท่านทนฟังคำสอนของเราไม่ได้ พวกท่านมาจากพ่อของท่านคือมาร และท่านอยากจะทำตามความปรารถนาของพ่อ มันเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรกและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะ เพราะมันไม่มีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสา และเป็นพ่อของการมุสา (ยอห์น 8:43-44)

พระเยซูทรงตอกยํ้าว่าอาวุธหลักของมาร คือการพูดโกหก “พระเจ้าตรัสมุสาไม่ได้” (ฮีบรู 6:18) ดังนั้นพระเจ้าทรงต่อสู้กับความเท็จของมารซาตานด้วยความจริง

จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้ เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับพวกภูตผีที่ครอบครอง พวกภูตผีที่มีอำนาจ พวกภูตผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถาน เพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้น และเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้ เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้ เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกและเอาความพรั่งพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้า และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:11-17)

พระเยซูทรงสำแดงให้เราเห็นถึงการใช้ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า ได้แก่ ข่าวประเสริฐเรื่องความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า (“เอาความจริงคาดเอวของคุณ”) การปฏิบัติตามพันธสัญญาด้วยความสัตย์ซื่อ (“เอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอก”) ข่าวแห่งการคืนดีกับพระบิดาบนสวรรค์ (“ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข”) ความสัตย์จริงมั่นคงของพระเจ้า (“ความเชื่อเป็นโล่”) พระสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์สำหรับผู้ที่เป็นอิสระจากซาตานและคํามุสาของมัน (“ความรอดเป็นหมวก”) ให้เราใช้อาวุธชนิดเดียวกันกับที่พระเยซูทรงใช้ คือพระวจนะของพระเจ้า (“พระแสงของพระวิญญาณ”)

นี่แน่ะ ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า อย่าแก้แค้น แต่จงมอบการนั้นไว้ แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษ เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบแทน”  แต่ว่า “ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะว่าการทำเช่นนั้น จะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดี”อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี (โรม 12:19-21)

พระเจ้าทรงแก้แค้นในรูปแบบใด พระเจ้าทรงเอาชนะความชั่วด้วยความดี และพระองค์ทรงร้องขอให้สาวกของพระองค์ทำตามแบบอย่างของพระองค์ การปฏิบัติต่อศัตรูของเราด้วยความเมตตาจะทำให้พวกเขา “รู้สึกตัวและกลับมาคืนดี” เพราะการโต้ตอบด้วยความโกรธแค้นหมายถึงว่าเราได้พ่ายแพ้ต่อความชั่วแต่วิธีการที่จะชนะความชั่วอย่างได้ผลคือ “การทําดี” “จงชนะความชั่วด้วยความดี” นี่คือวิธีการรบของพระเจ้า

พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” แล้วพวกเขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งกัน (ลูกา 23:34)

พระคำเหล่านี้ของพระเยซูเป็นประโยชน์ต่อเรา พระบิดาไม่ทรงต้องการคําชักชวนใดๆเพื่อให้อภัย ปัญหาไม่ได้อยู่กับพระเจ้าแต่อยู่ที่ตัวมนุษย์ เราคิดว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนอย่างเรา เมื่อพระเยซูตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” พระองค์ไม่เพียงแต่หมายถึงผู้ที่ตรึงพระองค์เท่านั้นแต่หมายถึงมนุษย์ทุกคนที่เป็นคนบาป พระเจ้าทรงเข้าใจถึงสถานการณ์ของเรา (เราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่) พระองค์ยังทรงรักเราโดยปราศจากเงื่อนไขและกําลังทรงทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อทรงช่วยเราให้รอด

 

ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

กาลาเทีย 5:22-23

----------------------------------------------------------------------------------------------

 เอาล่ะ สุดท้ายนี้หวังว่าเพื่อน ๆทุกคนคงจะได้รับแรงบันดาลใจและคุณประโยชน์จากบทเรียนนี้เช่นเดียวกับตัวข้าพเจ้านะคะ  ขอให้จงเชื่อมั่นว่า พระเจ้าจะไม่ทรงละทิ้งเรา หากเราเชื่อและฟังคำและไปในทางของพระองค์ และได้โปรดไว้วางใจในพระองค์ เพราะพระองค์ของเรานั้นช่างอบอุ่นและทรงปลอบโยนจริงๆ และจงเชื่อด้วยที่ว่า ความดีทุกอย่างที่เรากระทำตามน้ำพระทัยพระองค์จะเอาชนะอุปสรรคหรือความชั่วร้ายทั้งหมดจากมารซาตานได้แน่นอน ไม่ว่าท่านจะทำอะไรวันนี้ พรุ่งนี้ หรือในอนาคต จงมีความเชื่อมั่นเสมอในพระองค์นะคะ สู้ๆ ค่ะ และอย่าลืมให้อภัยศัตรูของท่านด้วยเช่นกันนะคะ

ก่อนจบก็อยากจะแบ่งปันข้อพระคัมภีร์สั้นๆ เพื่อสนับสนุนบทเรียนนี้กับเพื่อนๆ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ

กาลาเทีย 6:9-10 KJV

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวง และเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่อยู่ในครอบครัวของความเชื่อ

https://fatheroflove-thailand.com/book/view/Acts-of-gentle-god-thai