Fatheroflove-thailand

สายธารแห่งชีวิต

โพสต์ มิถุนายน 01, 2021 โดย Thanee Sarita ใน ความเชื่อ
762 มีคนดู

มัทธิว 19:26

"ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง"

จากที่ได้ขัดเกลาหนังสือเล่มนี้ ที่มีชื่อว่า แบบแผนชีวิตของพระเจ้า กับเพื่อนๆ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่สำเร็จหนังสือเล่มนี้ด้วยกำลังของพระเจ้าและแรงอธิษฐานและข้าพเจ้ารู้สึกได้รับพระพร พระพรที่ล้ำค่าที่ไม่สามารถหาคำบรรยายใดๆ บนโลกใบนี้มาอธิบายหรือเปรียบเทียบได้ อยากถามว่า มีความชื่นชอบบทไหนมากที่สุด จะขอตอบว่า มีความชื่นชอบทุกบท เพราะคิดว่าจะขาดสักบทใดบทหนึ่งไปไม่ได้ เพราะทุกบทนั้นสำคัญและสำแดงถึงหลักการของแบบแผนแห่งชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่เรา ซึ่งเป็นแบบแผนที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิต ความคิด และความสัมพันธ์ ดังนั้นจะขอยกตัวอย่างสักบท คือ บทที่ 6 เรื่อง สายธารแห่งชีวิต เรื่องนี้ได้อธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งที่มาและช่องทางของชีวิตว่าคืออะไร ดังนั้นอยากให้เพื่อนๆ ทุกท่านได้ลองอ่านกันนะคะ รับรองว่าท่านจะได้รับความรู้อย่างจริงแท้แน่นอน

...ไปอ่านกันเลย...


6. สายธารแห่งชีวิต

เพื่อที่จะทําให้บทนําเสนอแบบแผนของพระเจ้าสมบูรณ์ เราจําเป็นที่จะต้องตั้งคําถามว่า “ช่องทางและแหล่งกําเนิดของอะไร” ให้เราเปิดดูข้อพระคัมภีร์ดังต่อไปนี้

แต่ว่าสำหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา และสิ่งสารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์ และเราอยู่ในพระองค์ และเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียว และสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์ และเราก็เป็นมาโดยพระองค์  - 1 โครินธ์ 8:6

คําตอบคือสิ่งสารพัด แล้วอะไรคือสิ่งสารพัด

ท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำบริสุทธิ์ที่มีน้ำแห่งชีวิต ใสเหมือนแก้วผลึก ไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า และของพระเมษโปดก - วิวรณ์ 22:6

พระเมษโปดกในพระคัมภีร์ข้อนี้หมายถึงพระบุตร - พระเยซูคริสต์ (ยอห์น 1:29) ทุกชีวิตกําเนิดมาจากพระเจ้า - พระบิดาโดยผ่านพระบุตร พระบิดาคือแหล่งกําเนิดแห่งชีวิตในขณะที่พระบุตรเป็นช่องทางแห่งชีวิต และชีวิตที่มาถึงเราคือพระวิญญาณของพระเจ้า พระคัมภีร์ใช้แสงสว่าง นํ้า ลม และไฟ เป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มนุษย์จะได้รับพระพรของพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์โดยผ่านพระวิญญาณของพระเจ้าและมีเพียงหนทางเดียวที่มนุษย์สามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยผ่านช่องทาง - พระบุตรของพระเจ้าเท่านั้น

พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาของเราทรงใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (22) ครั้นพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขาและตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด ยอห์น 20:21-22

ของประทานจากพระเยซูบนไม้กางเขนคือชีวิตบนโลกนี้ ผู้ที่ปฎิเสธของประทานจะถูกตัดออกจากแหล่งกําเนิด ผู้ที่ปราถนาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ต้องยอมรับแหล่งกําเนิดและช่องทางดังกล่าว เพราะว่าแหล่งที่มาและการจัดตำแหน่งช่องทางของพระบิดาและพระบุตรเป็นหลักการสำคัญของการทำงานของจักรวาลคล้ายกับกฎของฟิสิกส์

และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราทั้งหลายและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ (12) ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิต 1 ยอห์น 5:11-12

พระพรอย่างแรกที่พระเจ้าทรงประทานแก่มนุษย์ ได้แก่ ชีวิต ดังตารางด้านล่างแสดงคืออีกหนึ่งตัวอย่าง

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ยอห์น 3:16

ความรักมาจากแหล่งกําเนิดในพระทัยของพระบิดาเจ้าที่ปรากฎผ่านช่องทางของพระบุตร ความรักเปรียบเสมือนสายธารที่ไหลมาเรื่อยๆ สายธารแห่งความรักสามารถแสดงออกในรูปแบบที่หลากหลายในแบบแผนดังต่อไปนี้

 แหล่งกำเนิด – ἐκ →

(ไม่ปรากฎทางสายตา)

ช่องทาง – dia

(ปรากฎทางสายตา)

สายธาร/ชีวิต - zoe

ความคิด

คําพูด

ความรัก

ความคิด

โอบกอด

ความรัก

ความคิด

ของขวัญ

ความรัก

ถ้าความรักจํากัดอยู่เพียงแค่ในความคิดและไม่มีการแสดงออก ไม่มีใครรู้ว่ามันมีอยู่จริง ถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่ได้สัมผัส ดังนั้นมีความสำคัญมากที่จะรู้พระบุตรพราะนั่นเป็นวิธีที่จะรู้จักความรักของพระบิดา

ย้อนกลับไปที่ตัวอย่างของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เราได้ค้นพบหลักการสําคัญอีกประการหนึ่ง หากเราพิจารณาเรื่องแสงสว่างแห่งความรู้ความเข้าใจที่เข้ามายังจิตใจที่ตกอยู่ในความมืดเปรียบเสมือนการมองไปยังดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า โดยเฉพาะจากสถานที่มืดสามารถทําให้ตาบอดได้แต่เมื่อเรามองแสงอาทิตย์เดียวกันนี้โดยผ่านดวงจันทร์กลับไม่มีผลเสียใดๆ

แหล่งกำเนิด – ἐκ →

(ไม่ปรากฎทางสายตา)

ช่องทาง – dia

(ปรากฎทางสายตา)

สายธาร/ชีวิต - zoe

ดวงอาทิตย์

ดวงจันทร์

แสงสว่าง

พ่อแม่

ลูก

ความรู้


แสงสว่างจากธรรมชาติมาจากแบบแผนของพระเจ้า ความรู้ในโลกมาจากการสั่งสอน ของพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์คือผู้สอนเรา การอ่านก็เช่นเดียวกันก่อนจะอ่านเป็นก็ต้องมีครูผู้สอนต้องมีผู้แต่งหนังสือตําราให้อ่าน สติปัญญาและความรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีผู้สอน มนุษย์ไม่ได้เกิดมาโดยได้รับความรู้จากจักรวาลในทันที จําเป็นที่จะต้องมีผู้สอน ให้เราพิจารณาตัวอย่างด้านล่างเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

แหล่งกำเนิด - ἐκ →

(ไม่ปรากฎทางสายตา)

ช่องทาง - dia

(ปรากฎทางสายตา)

สายธาร/ชีวิต - zoe

พ่อแม่

ลูก

ชีวิต ความรัก พระพร การปกป้อง อาหาร ความเมตตา ความรู้ ความเชื่อมั่น

ครู

นักเรียน

ความรู้ ความเชื่อมั่น/พร การแก้ไข คําสั่ง

พระคริสต์

คริสตจักร

ชีวิต ความรัก พระคุณ ความเมตตา พร

ความรู้ การแก้ไข กฎระเบียบ

ศาสนาจารย์

สมาชิก

ความรัก  พร  ความรู้ การปกป้อง

การแก้ไข กฎระเบียบ

ผู้ปกครอง

ประชาชน

ความรู้ การปกป้อง ความเชื่อมั่น กฎหมาย

แบบแผนของพระเจ้าประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่

1. แหล่งกำเนิด
2. ช่องทาง
3. สายธาร

เมื่อใดก็ตามที่แหล่งกําเนิดและช่องทางอยู่ในแนวที่เหมาะสมจะก่อให้เกิดสายธารที่ไหลนําพาชีวิต พระพร ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญมั่งคั่ง ถ้ามนุษย์ไม่อยู่ในแนวเดียวกันและไม่เข้าใจอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นมนุษย์จะลิ้มรสชาติแห่งคําสาปแช่งที่เน่าเปื่อยและถึงแก่ความตายในที่สุด

________________________________________________________________________________

ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านที่ยอมเสียสละอันเล็กน้อยของท่านเพื่ออ่านหนังสือเล่มนี้และอ่านมาถึง ณ จุดนี้ สุดท้ายนี้ หวังว่าเพื่อนๆ ทุกท่านจะได้รับความรู้อย่างเพิ่มพูนจากบทเรียนนี้ และหวังว่าทุกท่านที่อ่านจะสัมผัสความรักของพระเจ้ามากขึ้นเหมือนอย่างข้าพเจ้าและมองเห็นถึงสายธารแห่งชีวิตของพระองค์ แล้วเราจะค้นพบคำตอบของแบบแผนชีวิตอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ทางที่พระองค์ทรงอยากจะให้เราไป

ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งๆ ขึ้น โดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 2 เปโตร 1:2

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

อาเมน...

https://fatheroflove-thailand.com/book/view/divine-pattern-of-life-thai