จงมองพระคริสต์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบดีกว่า

Posted Aug 02, 2019 by Ellen White in ความเชื่อ Hits: 62
Translated by Mayer Na

พระเจ้าประทานความช่วยเหลืออย่างมากมายเพื่อที่เราจะได้พบอิสรภาพในพระคริสต์ เป็นอิสระจากการเป็นทาสของอุปนิสัยที่ไม่ดีและจากใจที่ชอบโน้มเอียงไปหาความชั่วร้าย เพื่อนๆที่รัก ท่านจะไม่บากบั่นต่อสู้เพื่อจะได้เป็นอิสระในพระคริสต์หรือ? ท่านชี้ไปยังคริสเตียนคนนั้นคนนี้แล้วพูดว่า “เราไม่ไว้ใจพวกเขา ถ้านี่คือแบบอย่างของชีวิตคริสเตียนแล้ว เราไม่เอาเสียเลยดีกว่า” จงอย่าได้มองดูคนรอบข้างท่าน แต่จงมองพระคริสต์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบดีกว่า จงมองดูพระองค์ แล้วท่านก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนกับพระองค์

God has done so much to make it possible for us to be free in Christ, free from the slavery of wrong habits and evil inclinations. Dear young friends, will you not strive to be free in Christ? You point to this and that professed Christian, saying, We have no confidence in them. If their lives are examples of Christianity, we want none of it. Look not at those around you. Look instead at the only perfect pattern, the man Christ Jesus. Beholding Him, you will be changed into the same image. Our High Callings 29.4