Fatheroflove-thailand
การตีพิมพ์ พฤษภาคม 22, 2024
ดาวน์โหลด 28

คู่มือแผนการส่งไถ่ให้รอดเล่มนี้ เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นมาเพื่อประกอบการศึกษา "ตารางแผ่นผ้งศึกษาค้นคว้าประวัติของการทรงไถ่ให้รอด" เรียนรู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระผู้ไถ่บาป และตัวอย่างการดำเนินชีวิตของผู้ชอบธรรม

เนื่องจากในเวลานี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว ใกล้จะถึงเวลาการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ ประชากรของพระเจ้าที่อ้างว่าเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จำนวนมาก ยังมิได้เตรียมตัวต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ ทุกคนที่เชื่อว่าเป็นผู้รอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซู ควรให้เวลากับการศึกษาพระคัมภีร์มากๆ และคู่มือเล่มนี้ จะช่วยให้เข้าใจถึงแผนการสอนไถ่ให้รอด เราจะเรียนรู้ว่าในเวลานี้พระคริสต์ทรงอยู่ที่ไหน ส่งทำอะไรเพื่อเราทุกคน อีกนานเท่าไหร่พระองค์จะทรงเสด็จกลับมา เราอยู่ในช่วงเวลาไหนของโลก โลกนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ เราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร โดยเฉพาะเรายังได้เรียนรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต กับกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย