Fatheroflove-thailand
ผู้เขียน Gary Hullquist
การตีพิมพ์ พฤษภาคม 26, 2022
ดาวน์โหลด 266

ภาษาอื่น ๆ

Afrikaans български език ဗမာ Čeština English Deutsch 國語 Español Kiswahili

พระคัมภีร์ได้พูดว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องพระพิโรธของพระเจ้า

     เมื่อมนุษย์โกรธเป็นอย่างไร แล้วพระเจ้าโกรธหรือเปล่า ความโกรธของพระเจ้าเป็นเหมือนความโกรธของเราไหม พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่รักได้อย่างไรในเมื่อยังทำลายคนชั่วด้วยไฟได้

     คำถามเหล่านี้ และอีกมากมายหลายคำถามจะได้รับการตอบอย่างรอบคอบชัดเจนในหนังสือเล่มเล็ก ๆ เล่มนี้ ซึ่งนำเสนอภาพมุมมองที่น่าสนใจของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

     พระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อสำแดงให้เราเห็นพระบิดา ทรงเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า โดยพระบุตรขอให้เราแสวงหาพระบิดาพระผู้สร้าง ทรงมีความรักต่อคนบาปอย่างไม่สิ้นสุด เป็นรักนิรันดร์