Fatheroflove-thailand
ผู้เขียน Jay A. Schulberg
การตีพิมพ์ กรกฎาคม 06, 2020
เขียนไว้ กรกฎาคม 06, 2020
อัพเดทล่าสุด กรกฎาคม 06, 2020
ดาวน์โหลด 966

พระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงอ่อนโยนของเรามอบหลักฐานที่น่าสนใจอยู่ในหนังสือพระคัมภีร์ เพื่อทำให้พระเจ้าพ้นจากข้อกล่าวหาที่ว่าพระองค์ไม่ทรงใส่ใจ ทรงโปรดการพิพากษา การบังคับ ทรงไม่ยุติธรรม ทรงมีอารมณ์ฉุนเฉียว หรือชอบความรุนแรง หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มหากมนุษย์เข้าใจอย่างถูกต้องจะสอดคล้องกับถ้อยแถลงที่ชัดเจนที่ว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” (1 ยอห์น 4:8)