Fatheroflove-thailand

การเริ่มต้นการรักษา

โพสต์ พฤษภาคม 18, 2018 โดย Ellen White ใน พระลักษณะ
แปลโดย Danny Brown; Luuknu Kunlatorn
1,207 มีคนดู

พลังการรักษาของพระเจ้าทำงานผ่านทางธรรมชาติ ถ้าต้นไม้ถูกตัด หรือถ้ามนุษย์ได้รับบาดเจ็บกระดูกหัก ธรรมชาติจะเริ่มที่จะซ่อมแซมการบาดเจ็บโดยอัติโนมัติ ในตอนแรกก่อนที่เราจะได้รับบาดเจ็บหรือป่วย ร่างกายของเรามีกลไกในการซ่อมแซมภายในตัวมันอยู่แล้วในทันทีที่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนหนึ่งในเซลล์ร่างกายของเราก็ค่อยๆเยียวยาตัวเองนำไปสู่การฟื้นฟูเพื่อให้หายดีอย่างเป็นปกติ ในทางด้านจิตวิญญาณของเราก็เป็นเช่นนี้ด้วย ตัวอย่างเช่น ก่อนที่ความบาปจะเข้ามาในโลก พระเจ้าทรงจัดเตรียมวิธีการรักษาไว้แล้ว ทุกคนที่ยอมแพ้การล่อล่วงก็ได้รับบาดเจ็บจากศัตรู (ซาตาน) แต่เมื่อใดก็ตามที่มีบาป พระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมวิธีการเยียวยาของพระองค์ โดยการส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระราชกิจของพระคริสต์เพื่อ “รักษาคนที่เจ็บปวดในชีวิต ประกาศอิสรภาพแก่ทาส และปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ” ลูกา 4:18

ในงานนี้เราจะต้องร่วมมือกัน “ใครที่ละเมิดประการใดได้…ให้เราช่วยคนนั้น” (กาลาเทีย 6:1) คำว่า “ช่วย” ในภาษาอังกฤษคือ “restore” และมาจากคำภาษากรีกที่หมายความว่า ให้ดึงกระดูกที่แตกหักให้เข้าต่อติดกัน นี่เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจ คือ ผู้ที่หลงในความผิดพลาดหรือความบาปจะต้องถูกโยนออกจากความสัมพันธ์กับทุกอย่างรอบตัวเขา เพื่อเขาอาจตระหนักถึงความผิดพลาดของเขาได้และเกิดความรู้สึกผิดในสิ่งนั้น แต่เขาไม่สามารถกู้คืนตัวเองได้ด้วยตัวเอง เขาจะสับสน และมึนงง พ่ายแพ้และหมดหนทาง เขาจะต้อง​ถูกเรียกคืนหายเป็นปกติและจะทรงยกชูเขาขึ้นใหม่ “พวกท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ จงช่วยคนนั้น” เฉพาะความรักที่หลั่งไหลจากพระทัยของพระเยซูเท่านั้น ที่สามารถรักษาเขาให้หายได้ เฉพาะคนที่มีความรักนั้นก็เปรียบเหมือนเช่นเดียวกับน้ำเลี้ยงต้นไม้ หรือเลือดในร่างกายซึ่งสามารถฟื้นฟูจิตวิญญาณที่ได้รับบาดเจ็บได้

วิธีการของความรักมีพลังที่ยิ่งใหญ่ เพราะมันมาจากพระเจ้า “คำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกรี้ยวให้หายไป” (สุภาษิต 15:1) “ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี” (1 โครินธ์ 13:4) “ความรักปกปิดบาปมากมายได้” (1 เปโตร 4:8) ถ้าเราได้เรียนรู้บทเรียนนี้เราจะมีพรสวรรค์ในการรักษาขนาดไหน ตัวเราเองและชีวิตของเราจะเปลี่ยนไป และ​แผ่นดินโลกก็คงกลายเป็นเหมือนสวรรค์

God's healing power runs all through nature. If a tree is cut, if a human being is wounded or breaks a bone, nature begins at once to repair the injury. Even before the need exists, the healing agencies are in readiness; and as soon as a part is wounded, every energy is bent to the work of restoration. So it is in the spiritual realm. Before sin created the need, God had provided the remedy. Every soul that yields to temptation is wounded, bruised, by the adversary; but whenever there is sin, there is the Saviour. It is Christ's work "to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, . . . to set at liberty them that are bruised." Luke 4:18.

In this work we are to co-operate. "If a man be overtaken in a fault, . . . restore such an one." Galatians 6:1. The word here translated "restore" means to put in joint, as a dislocated bone. How suggestive the figure! He who falls into error or sin is thrown out of relation to everything about him. He may realize his error, and be filled with remorse; but he cannot recover himself. He is in confusion and perplexity, worsted and helpless. He is to be reclaimed, healed, re-established. "Ye which are [114] spiritual, restore such an one." Only the love that flows from the heart of Christ can heal. Only he in whom that love flows, even as the sap in the tree or the blood in the body, can restore the wounded soul.

Love's agencies have wonderful power, for they are divine. The soft answer that "turneth away wrath," the love that "suffereth long, and is kind," the charity that "covereth a multitude of sins" (Proverbs 15:1; 1 Corinthians 13:4, R.V.; 1 Peter 4:8, R.V.)—would we learn the lesson, with what power for healing would our lives be gifted! How life would be transformed, and the earth become a very likeness and foretaste of heaven!