Fatheroflove-thailand
ผู้เขียน Adrian Ebens
การตีพิมพ์ พฤษภาคม 31, 2021
หน้า 56
ดาวน์โหลด 485

     เราเห็นรูปแบบอันหลากหลายของชีวิตในหมู่ผู้คนที่อยู่รอบข้างตัวเรา ซึ่งมีเค้าโครงมาจากแบบแผนดั้งเดิมของพระเจ้าโดยผ่านพระบุตรองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในแต่ละขั้นตอนของชีวิต

พระเจ้า – แหล่งกําเนิด
พระบุตร - ช่องทาง

 

ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เมล็ดพันธุ์และต้นไม้ พ่อแม่และลูก กษัตริย์และประเทศชาติ   พระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่ สิ่งที่สําคัญที่สุดคืแบบแผนของแหล่งกําเนิดและช่องทาง

 

    ในทางตรงกันข้ามมีแบบแผนหนึ่งที่คอยจ้องแต่จะล้มล้าง สร้างความสับสนวุ่นวาย ได้คืบคลานเข้ามาในชีวิตของมนุษย์ชายหญิงและเข้าครอบงำจิตใจของเหล่าผู้ปกครอง ผู้นำ ทุกคนต้องตัดสินใจเลือกแบบแผนแบบใดแบบหนึ่งในชีวิตในสิ่งที่เป็นชีวิตหรือ ความตาย หนังสือพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์สอนให้เรารู้ถึงวิธีการเลือกอันชาญฉลาดนั้น