Fatheroflove-thailand
การตีพิมพ์ กุมภาพันธ์ 22, 2023
ดาวน์โหลด 149

หนังสือเรื่อง “ปริศนาธรรม” เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงยิ่งและเป็ นที่นิยมชมชอบของมหาชนทั่ว โลกมากที่สุดเล่มหน่ึง แม้ว่าจอห์น บันยัน ได้เขียนข้ึนเป็นแนวทาง ในการสั่งสอนคริสเตียน ในยุคของเขา ซ่ึงเป็นเวลาเกือบสามร้อยปี มาแล้วก็ตาม แต่หนังสือเล่มน้ีก็ยังคงคุณค่า และเป็ นประโยชน์แก่ คริสเตียนในปัจจุบันน้ี ไม่ผิดแผกไปจากในสมัยโน้นเลย