Fatheroflove-thailand

สารคดี WHAT THE HEALTH (2017) บรรยายไทย

ในตอนแรกพระเจ้าทรงสร้างโลกโดยไม่มีความตายดังนั้นอาหารของเราจึงเป็นมังสวิรัติ ฐมกาล1:29 พระเจ้าตรัสว่า “ดูนี่ เราให้ธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิด ซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดิน และต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า" ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ตั้งแต่แรกเริ่มสร้างโลกครับ พระเจ้าไม่ได้สร้างสัตว์ให้เป็นอาหารของเรา ขอบคุณพระเจ้า สำหรับสารคดีนี้ ที่จะตอกย้ำเข้าไปอีกว่า ทำไมพระเจ้าต้องการให้เรากินอาหารแบบนี้ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเรามนุษย์ทุกคน ♥️

องค์กรของรัฐในอเมริกา (American Cancer Society, American Heart Association, etc) แนะนำอาหารไม่ดี เพราะได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ใหญ่ ๆ องค์กรของรัฐควรจะเป็นอิสระ แต่ไม่ใช่ อเมริกามีคนอ้วนมากกว่าไทย 3.5 เท่า และคนทั้งโลกก็กินตามอเมริกา