Fatheroflove-thailand

Bible Project - ภาษาไทย

เทศน์: กันยายน 01, 2020 - ตุลาคม 04, 2020
วีดีโอคำสอน: 7

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่
วิดีโอนี้จะแสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางวรรณกรรมของพันธสัญญาใหม่ทั้งหมด และทำให้เห็นถึงความต่อเนื่องจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ของฮีบรู

เครดิตวิดีโอ
ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น
Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ
เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ
BibleProject
Portland, Oregon, USA

#BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #พันธสัญญาใหม่

เทศน์: กันยายน 01, 2020

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมมาระโก ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้
มาระโกสำแดงให้เห็นว่า พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล ผู้สถาปนาอาณาจักรของพระเจ้า ผ่านทางการทนทุกข์ ความตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์

เครดิตวิดีโอ
ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น
Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ
เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ
BibleProject
Portland, Oregon, USA

#BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #มาระโก

เทศน์: กันยายน 01, 2020

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมมัทธิว 1-13 ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้
ในพระธรรมมัทธิว พระเยซูนำอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้ามายังโลก และเชิญชวนเหล่าสาวกของพระองค์ให้เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ผ่านทางความตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์

เครดิตวิดีโอ
ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น
Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ
เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ
BibleProject
Portland, Oregon, USA

#BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #มัทธิว

เทศน์: กันยายน 04, 2020

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมลูกา 1-9 ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้
ในพระธรรมลูกา พระเยซูนำเอาเรื่องราวแห่งพันธสัญญาระหว่างพระเจ้าและอิสราเอลมาถึงจุดสูงสุด และประกาศข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าให้กับทั้งคนมั่งมีและคนยากไร้

เครดิตวิดีโอ
ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น
Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ
เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ
BibleProject
Portland, Oregon, USA

#BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #ลูกา

เทศน์: กันยายน 04, 2020

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมมัทธิว 14-28 ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้
ในพระธรรมมัทธิว พระเยซูนำอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้ามายังโลก และเชิญชวนเหล่าสาวกของพระองค์ให้เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ผ่านทางความตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์

เครดิตวิดีโอ
ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น
Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ
เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ
BibleProject
Portland, Oregon, USA

#BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #มัทธิว

เทศน์: กันยายน 04, 2020

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมลูกา 10-24 ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้
ในพระธรรมลูกา พระเยซูนำเอาเรื่องราวแห่งพันธสัญญาระหว่างพระเจ้าและอิสราเอลมาถึงจุดสูงสุด และประกาศข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าให้กับทั้งคนมั่งมีและคนยากไร้

เครดิตวิดีโอ
ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น
Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ
เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ
BibleProject
Portland, Oregon, USA

#BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #ลูกา

เทศน์: กันยายน 15, 2020

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมยอห์น 1-12 ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้
ในพระธรรมยอห์น พระเยซูในฐานะพระเจ้าพระผู้สร้างแห่งอิสราเอลได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อแบ่งปันความรักและของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ให้กับโลก

เครดิตวิดีโอ
ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น
Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ
เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ
BibleProject
Portland, Oregon, USA

#BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #ยอห์น

เทศน์: กันยายน 19, 2020