Fatheroflove-thailand

พระพิโรธของพระเจ้าคืออะไร

โพสต์ มกราคม 07, 2019 โดย ใน พระลักษณะ
1,114 มีคนดู

พี่น้องทั้งหลายอย่าใส่ร้ายกัน ผู้ใดกล่าวร้ายหรือตัดสินพี่น้องก็กล่าวร้ายและตัดสินบทบัญญัติ เมื่อท่านตัดสินบทบัญญัติ ท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัตินั้นแต่ตั้งตนเป็นผู้ตัดสิน (ยากอบ 4:11)

ผู้ใดขุดหลุมพราง ผู้นั้นจะตกลงไปเองผู้ใดกลิ้งหินออกมา มันจะกลิ้งกลับไปทับผู้นั้นเอง (สุภาษิต 26:27)

อย่าดีใจเมื่อศัตรูของเจ้าล้มอย่าลิงโลดเมื่อเขาสะดุด เกรงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเห็นและไม่พอพระทัยแล้วทรงหันเหพระพิโรธไปจากเขา (สุภาษิต 24:16-17)

พระพิโรธของพระเจ้าคืออะไร เพียงแค่ให้คนได้รับผลการเลือกของตัวเอง

ใครหว่านอะไรย่อมเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น ผู้ที่หว่านเพื่อวิสัยบาปของเขาจะเก็บเกี่ยวความพินาศจากวิสัยนั้น (กาลาเทีย 6:7-8)

ผู้ใดขุดหลุมพราง ผู้นั้นจะตกลงไปเองผู้ใดกลิ้งหินออกมา มันจะกลิ้งกลับไปทับผู้นั้นเอง (สุภาษิต 26:27)

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่รู้จักในด้านความยุติธรรมของพระองค์
คนชั่วติดกับด้วยนมือของตนเอง (สดุดี 9:16)

แต่แน่นอนถ้าเราตระหนักถึงความผิดพลาดและขอการอภัยจากพระเจ้า พระคุณของพระเจ้าสามารถเอาชนะความผิดพลาดของเราได้ และช่วยเราเปลี่ยนทาง