Fatheroflove-thailand

การเปิดเผยของไม้กางเขน

โพสต์ พฤษภาคม 20, 2022 โดย Kevin J. Mullins ใน บัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระเจ้า
1,054 มีคนดู

ที่กางเขนความบาปได้กลายเป็นความตายโดยแท้จริง พระเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกว่า:

แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้น ห้ามเจ้ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่” ปฐมกาล 2:17

เหตุผลที่อาดัมและเอวาไม่ตายลงในทันทีก็เพราะว่าในโมงนั้นพระคริสต์ได้เริ่มต้นการตายแทนพวกเขาในฐานะ “พระเมษโปดกผู้ถูกปลงพระชนม์ตั้งแต่แรกสร้างโลก” (วิวรณ์ 13:8) แท้จริงแล้ว พระคริสต์ทรงทนทุกข์ประดังสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเมื่อบาปได้อุบัติขึ้น:

พระองค์ทุกข์พระทัยในความทุกข์ทั้งหมดของเขา แล้วทูตสวรรค์ที่อยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ ช่วยพวกเขาให้รอด พระองค์ทรงไถ่เขาด้วยความรักและความสงสารของพระองค์ พระองค์ทรงยกพวกเขาขึ้นและหอบเขาไปตลอดกาลก่อน อิสยาห์ 63:9

อาดัมได้รับเอาหลักการของซาตาน ด้วยการกินผลของต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว หลักการเท็จนี้สอนว่า พระเจ้าไม่ได้ทรงห่วงใยสวัสดิภาพของมนุษย์อย่างแท้จริง ของประทานที่พระองค์จัดเตรียมเอาไว้ก็เพื่อที่ทุกคนในอาณาจักรจะตกอยู่ภายใต้การจำนนต่อพระองค์ :

งูจึงพูดกับหญิงนั้นว่า “พวกเจ้าจะไม่ตายแน่ เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใด ตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้วพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า คือรู้ความดีและความชั่ว” ปฐมกาล 3:4,5

จากหนังสือ เปลวเพลิงที่เผาพลาญ
ดั่งเครื่องหอมแห่งชีวิตหรือ…ไฟจากแดนโลกันตร์กันแน่

https://fatheroflove-thailand.com/book/view/consuming-fire-thai

Read this booklet in English