Fatheroflove-thailand

หนังสือ

บรรพชน กับ ผู้เผยพระวจนะ 1

อธิบายเพิ่มสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณ

Patriarchs and Prophets Chapters 1-10

บรรพชน กับ ผู้เผยพระวจนะ 2

อธิบายเพิ่มสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณ

Patriarchs and Prophets Chapters 11-21

ปลายทางแห่งความหวัง

เข้าใจว่าเราไปถึงยุคสุดท้ายได้อย่างไร

ประวัติศาสตร์เป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจคำพยากรณ์
และการพยากรณ์เป็นกุญแจสำคัญในการ
และการพยากรณ์เป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจอนาคต
และการรู้อนาคตเป็นกุญแจสำคัญในการรู้ว่าจะต้องทำอะไรวันนี้

พระราชกิจของ พระเจ้าผู้ทรงอ่อนโยน

พระราชกรณียกิจของพระเจ้าผู้ทรงอ่อนโยนของเราทรงมอบหลักฐานที่น่าสนใจอยู่ในหนังสือพระคัมภีร์ เพื่อทำให้พระเจ้าพ้นจากข้อกล่าวหาที่ว่าพระองค์ทรงไม่ใส่ใจ ทรงโปรดการพิพากษา การบังคับ ทรงไม่ยุติธรรม ทรงมีอารมณ์ฉุนเฉียว และชอบความรุนแรง หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มหากมนุษย์เข้าใจอย่างถูกต้องจะสอดคล้องกับถ้อยแถลงที่ชัดเจน: “พระเจ้าคือความรัก” (1 ยอห์น 4:8).

มหัศจรรย์แห่งการรักษา

สิ่งที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง

อุทาหรณ์จากคำสอนของพระคริสต์

การสอนด้วยอุปมาของพระคริสต์ใช้หลักการเดียวกับพระราชกิจ ของพระองค์เองในโลก พระองค์ทรงรับสภาพของเราและอยู่ท่ามกลางเรา เพื่อว่าเราจะคุ้นเคยกับพระลักษณะนิสัยและชีวิตของพระองค์ 

เคล็ดลับแห่งความสุข

ความงามอันน่ารักของพระเจ้า