Fatheroflove-thailand

หนังสือเล่มเล็ก ๆ

การผจญภัยแห่งความเชื่อ

การเข้าใจเกี่ยวกับพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่เป็นส่วนสำคัญในการเข้าถึงความหมายของพระคัมภีร์และการอ่านโดยมีกรอบความเข้าใจที่ถูกต้อง หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเกี่ยวกับพันธสัญญาในลักษณะที่เรียบง่ายเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้องค์ประกอบที่สำคัญเพื่อเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้

มีความสับสนอย่างมากในเรื่องของพันธสัญญาเนื่องจากความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในศาสนาคริสต์เมื่อหลายศตวรรษก่อน

ความเรียบง่ายของพันธสัญญานั้นแสดงออกมาในชีวิตของอับราฮัมและนี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์เปาโลกล่าวในพระธรรมกาลาเทีย

เพราะมีเขียนไว้ว่า อับราฮัมมีบุตรชายสองคน คนหนึ่งเกิดจากหญิงทาสี อีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่เป็นไทย บุตรที่เกิดจากหญิงทาสีนั้นก็เกิดตามเนื้อหนัง แต่ส่วนบุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยนั้นเกิดตามพระสัญญา ข้อความนี้เป็นอุปไมย ผู้หญิงสองคนนั้นได้แก่พันธสัญญาสองอย่าง...  (กาลาเทีย 4:22-24)

ขอให้เส้นทางการผจญภัยแห่งความเชื่อของท่านเปี่ยมล้นด้วยพระพรเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้...


 

ความรักดั้งเดิม

เรื่องราวแห่งความรักในพระคัมภีร์
เรามีความหวังว่าความรักดั้งเดิมนั้นจะได้หลั่งไหลกลับสู่หัวใจของเรา

พระปัญญาของพระเจ้า

ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเล่า? นั่นก็เพราะว่า ในพระบุตรของพระเจ้ามีจิตใจอันบริสุทธิ์ ซึ่งเชื่อฟังต่อพระบิดา พระบุตรทรงกระทำสิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นที่พอพระทัยต่อพระบิดาเสมอ ได้รับซึ่งพระพรและความรักอย่างลึกซึ้งจากพระบิดา หัวใจของพระบุตรนั้นเต็มไปด้วยความสงบสันติ สุขสมบูรณ์ในความรักของพระบิดา

รูปแบบการพิพากษาของพระเจ้า

รูปแบบการพิพากษาของพระเจ้า
 

ชาวคริสเตียนส่วนใหญ่มีความคิดที่หนักแน่น เกี่ยวกับความกริ้ว  และการพิพากษาลงทัณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่เกี่ยวกับ การมาเยือน การแก้แค้น และการลงโทษต่างๆ ของพระองค์ท่าน   พวกเขาเชื่อว่า พวกเขาเป็นเช่นผู้แทน ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้สิ้นความอดทนอดกลั้นของพระองค์ท่าน ณ จุดใดจุดหนึ่ง  และทรงลงโทษ ทรงลบล้างผู้ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ของพระองค์ท่าน โดยการทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่าน ให้ไปสร้างความเจ็บปวด ความทรมาน และเข่นฆ่ามนุษย์ และโดยการทรงใช้พลังงานต่างๆ ของธรรมชาติในทางการทำลายล้าง เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายของพระองค์ ในลักษณะการสร้างความเสียหาย เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลของพระองค์ท่าน ในการทำลายผู้ละทิ้งศาสนา แต่ผู้คนมาถึงข้อสรุปนี้ได้อย่างไรกัน

หลักการ 8 อ. จากธรรมชาติ

NEWSTART 

หลักการ 8 อ. จากธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วว่าเป้นแนวทาง นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ